Yeniden Değerleme Oranları

2020 YILI VUK GT 522 9,10
2021 YILI VUK GT 533 36,20

 

2022 1.Geçici Vergi Dönemi

5520 KVK 59 Seri No'lu Sirküler

33,63

2022 II. Geçci Vergi Dönemi 5520 KVK 60 Seri No'lu Sirküle 61,21
2022 III. Geçici Vergi Dönemi 5520 KVK 61 Seri No'lu Sirküle

92,93

 

 

 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Iskonto ve Faiz Oranları

Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan Senetler Karşılığında

Reeskont Oranı%

Avans İşlemleri Oran %

20.12.2020 Tarihinden İtibaren

15,75

16,75

31.12.2021 Tarihinden İtibaren

14,75

15,75

Ticari İşletmelerin Alacak ve Borç Senetlerinin Reeskont İşlemlerinde Esas Alınacak Oran “Avans İşlemleri” İçin Belirlenen Orandır

PERAKENTE SATIŞ FİŞİ VE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİ DÜZENLEME SINIRI

VUK GT 534 01.01.2022 Tarihinden İtibaren 2.000,00 TL

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİ GİDER YAZABİLME SINIRI

VUK GT 534 01.01.2022 Tarihinden İtibaren 2.000,00 TL

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KDV İADE TALEPLERİNDE SINIR

2021 Yılı İçinin KDV GUT 33……………………………………………………………………..          18.900 TL

2021 Yılı İçin KDV GUT 39………………………………………………………………………..           25.700

Yabancı Paraların Yıl Sonu Değerleme Kurları

CİNSİ

2020

EFEKTİF

2020

DÖVİZ

2021

EFEKTİF

2021

DÖVİZ

1 ABD DOLARI

7,3353

7,3405

12,9684

12,9775

1 EURO

9,0015

9,0079

14,6721

14,6823

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-Üfe) Türkiye Geneli 2003=100

YILLAR

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2017

284,99

288,59

291,58

293,79

295,31

295,52

297,65

300,18

300,90

306,04

312,21

316,48

2018

319,60

328,17

333,21

341,88

354,85

365,60

372,06

396,62

439,78

443,78

432,55

422,94

2019

424,86

425,26

431,98

444,85

456,74

457,16

452,63

449,96

450,55

451,31

450,97

454,04

2020

462,42

464,64

468,69

474,69

482,02

485,37

490,33

501,85

515,13

533,41

555,18

568,27

2021

583,88

90,52

614,93

641,63

666,79

693,54

710,61

730,28

741,58

780,45

858,43

1.022,25

2022

1.129,03

1.210,60

1.321,90

1.423,27

1.548,01

1.652,75

1.738,21

 

 

 

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) Türkiye Genel 2003=100

YILLAR

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2017

299,74

302,17

305,24

309,24

310,61

309,78

310,24

311,85

313,88

320,40

325,18

327,41

2018

330,75

333,17

336,48

342,78

348,34

357,44

359,06

367,66

390,84

401,27

395,48

393,88

2019

398,07

398,71

402,81

409,63

413,52

413,63

419,24

422,84

427,04

435,59

437,25

440,50

2020

446,45

448,02

450,58

454,43

460,62

465,84

468,56

472,61

477,21

487,38

498,58

504,81

2021

513,13

517,96

523,53

532,32

537,05

547,48

557,36

563,60

570,66

584,32

604,84

686,95

2022

763,23

799,93

843,64

904,79

931,76

977,90

1.001,03

 

 

 

 

 

SGK Primine Esas Taban Ve Tavan Ücreti

01.01.2022-30.06.2022tarihleri arasında geçerli olmak üzere

Alt Sınır

Günlük

166,80 TL

Aylık

5.004,00 TL

Üst Sınır

Günlük

1.251,00 TL

Aylık

37.530,00TL

 

01.07.2022-31.12.2022tarihleri arasında geçerli olmak üzere

Alt Sınır

Günlük

215,70 TL

Aylık

6.471,00 TL

Üst Sınır

Günlük

1.617,75 TL

Aylık

48.532,50,00TL

 

Yıllık Kıdem Tazminatı

01.01.2021-30.06.2021 arası      7.638,96 TL                    01.07.2021-31.12.2021 arası      8.245,51 TL

01.01.2022-30.06.2022 arası     10.848,59 TL                   01.07.2022-31.12.2022 arası  15.371,40

 

Ücretlilerden Yapılan Kesintiler

5510 Sayılı Kanun’u Uyarınca

4/a Kapsamında Emekli Olmamış Çalışanlar İçin

Sigorta Kolları

İşçi Payı %

İşveren Payı %

Toplam %

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi

9

11

20

Genel Sağlık Sigorta Primi

5

7,5

12,5

             TOPLAM

14

20,5-23,5

34,5-37,5

4/a Kapsamında Çalışan Emekliler İçin Sosyal Güvenlik Destek Prim Oranları

Sigorta Kolları

İşçi Payı %

İşveren Payı %

Toplam %

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

              Toplam

7,5

24,5

32

İşsizlik Sigorta Primi

01.01.2004 Tarihinden İtibaren

İşçi Payı %

İşveren Payı %

Devlet Payı %

1

2

1

Vergi Kanunlarında Yer Alan Faiz Ve Zamlar

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı (AATUHK B-Madde 51. VUK Madde 112)

30.12.2019 Tarihinden İtibaren (30.12.2019 Tarih ve 1946 sayılı Cumhur Başkanı Kararı) Aylık %1,60

Tecil Faiz Oranı (AATUHK Madde 48)

30.12.2019 Tarihinden İtibaren (Seri C Sıra No : 5 Tahsilat Genel Tebliği)                               Yıllık %15

 

2022 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI İLE VUK GÖRE UYGULANACAK HADLER (VUK GT 534)

VUK Madde numarası

Konu

Uygulanacak Tutar TL

Madde 153/A

Teminat Tutarı

200.000

Madde 177

Bilanço Hesabına Göre Defter Tutma Hadleri

 

 

Yıllık Alış Tutarı

400.000

Yıllık Satış Tutarı

570.000

Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı

200.000

İş Hasılatının 5 Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

400.000

Madde 232

Fatura Kullanma Mecburiyeti

2.000

Mükerrer Madde 257

Teminat Tutarı

 

Yeni İşe Başlayanlar

13.000.000

Faaliyeti Devam Edenler

130.000.000

Madde 313

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştamallıklar

2.000

Madde 352

Şüpheli Alacak Tutarı

4.000

I ‘inci Derece Usulsüzlük Cezaları

 

Sermaye Şirketleri

320

1.Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı

190

2. Sınıf Tüccarlar

95

Yukarıdakilerin Dışındaki beyanname usulüne gere GV

43

Kazancı basit usulde tespit edilenler

25

GV den Muaf esnaf

12

II ‘inci Derece Usulsüzlük Cezaları

 

Sermaye Şirketleri

170

1.Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı

95

2. Sınıf Tüccarlar

43

Yukarıdakilerin Dışındaki beyanname usulüne gere GV

25

Kazancı basit usulde tespit edilenler

12

GV den Muaf esnaf

6,80

Madde 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilınemesi alınınaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

500

250.000

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi. taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen      belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurnlmaması, aslı ile örneğinde  farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı    olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

500

25.000

250.000

Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kaydedilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması

500

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

12.000

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

600

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.900

380.000

4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

2.500

Vergi Usul Kanunu’nun 127 inci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.900

Tasdik Raporu İbraz Şartı Getirilen Mükellef adına,

Alt sınır

Üst Sınır

68.000

680.000

Mükerrer Madde

355

Bilgi vermekten Çekinenler ile 107/A, mükerrer 242,256,257, mükerrer 257’nci madde ve GVK nun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

-86,148,149,150, mükerrer 242,256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve GVK nun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

3.400

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.700

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

880

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.000

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.000

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

530

-Mükerrer 257’nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

1.300.000

-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

2.500.000

Madde 370

İzaha Davet

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı

148.000

EK MADDE I

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

6.800 üzeri

EK MADDE I

376’ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

6.800 ve altı

EK MADDE II

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

6.800 üzeri

 

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran KVK Mad. 10/ı Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan Bankalarca Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranlarından Ticari Kredilere (TL üzerinden açılan) (Tüzel kişi KMH ve kurumsal kredi kartları hariç) faiz oranı uygulanacaktır.

Kurum kazancından indirilecek tutar= Nakdi sermaye artışı x TCMB faiz oranı x süre(ay) x indirim oranı

2021 Yılı için

%24,51

 

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

2021 %

2022 %

Gelir Vergisi

15

15

Kurumlar Vergisi

25

23

Gelir Vergisi Tarifeleri

2021 YILI GELİRLER İÇİN (GVK GT 313)                                                                                              ORAN %

24.000 TL ye kadar

15

53.000 TL’nin 24.000 TL’ si için 3.600 fazlası

20

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL si için 9.400 TL) fazlası

27

650.000 TL ‘nin 130.000 TL’si için 30.190 TL(ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL) fazlası

35

650.000 TL den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL) fazlası

40

 

2022 YILI GELİRLER İÇİN (GVK GT 317)                                                                                              ORAN %

32.000 TL ye kadar

15

70.000 TL’nin 32.000 TL’ si için 4.800 fazlası

20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 (ücret gelirlerinde 2500.000 TL’nin 70.000 TL si için 12.400 TL) fazlası

27

880.000 TL ‘nin 170.000 TL’si için 39.400 TL(ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL) fazlası

35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL) fazlası

40

 

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

%

2021 (KVK Geçici 13. Madde)

25

2022(KVK Geçici 13. Madde)

23

 

Meskenlere ait kira gelirlerinde istisna GVK madde 21

2022 yılı için (317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile)

9.500 TL

 

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin istisna tutarı GVK Mad.23/8

2022 yılı için (317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile)

34 TL

Buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.

 

İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedeline ilişkin istisna tutarı GVK Mad.23/8

2022 yılı için (317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile)

12 TL

 Buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir

 

GVK Madde 41/1 (2022 yılı için (317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile)

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira giderinin 8.000 TL kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının 200.000 TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

 

GVK Madde 47 (2022 yılı için (317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile)

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli  230.000 TL,  söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı  430.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir.

 

GVK MAD. 68/4 Mesleki Giderlere ilişkin hadler (2022 yılı için (317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile)

230.000

430.000

GVK MAD. 68/5 Mesleki Giderlere ilişkin hadler (2022 yılı için (317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile)

8.000

200.000

GVK Mükerrer Mad. 80/6 Değer Artış Kazançları ile ilgili istisna tutarı (2022 yılı için (317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile)

25.000

GVK Mad.82 Arızi Kazançlarla ilgili İstisna Tutarı (2022 yılı için (317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile)

58.000

GVK MAD. 86 Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı(2022 yılı için (317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile)   tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmez. Diğer gelirler için beyanname verilen hallerde bu gelir beyannameye dahil edilmez

3.800

0 Yorum

× Yorumlar: Henüz Yorum Eklenmemiş. İlk Yorum Yapan Sen Ol
Ad Soyad (*)
E-Posta
Yorumunuz (*)
güvenlik doğrulaması