Dönem Sonu İşlemleri

Dönem Sonu İşlemleri

31.12.2013 E KADAR YAPILMASI GEREKENLER

2013 yılının son ayında yapılması gereken bir kısım işlemler  aşağıda  maddeler halinde özetlenmiş olup, işletmenizi ilgilendiren maddelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Dönem sonunda emtia envanteri ile ilgili bilgiler ile bir kısım envanter işlemleri  hakkında daha sonra bilgi verilecektir.

1.Yıl içinde  kredi kullanılarak Duran Varlık alınmış ise 31.12.2013 tarihine kadar oluşan faiz, kur farkları ile vade farkları V.U.K. un 163 Seri Numaralı Genel Tebliğ uyarınca  duran varlığın maliyetine eklenmelidir.

2.Yıl içinde alınan duran varlıklar için V.U.K. un 333,339,365,389,399,406 ve 418 sıra Numaralı Genel Tebliğde belirtilen oranlar üzerinden amortisman ayrılabilir. Binek otomobili için kıst amortisman ayrılmalıdır. Alınan ay  dahil yıl sonuna kadar süreye isabet eden amortisman hesaplanmalıdır. Öreğin 27 Ekim 2013 tarihinde bedeli 40.000 TL  OTV 16.000 TL ve KDV tutarı ise 10.080 TL olan binek otomobili için ayırılması gereken amortisman şu şekilde hesaplanacaktır. 40.000*%20= 8.000 TL yıllık amortisman 2013 de ayrılacak tutar 8.000/12*3=2.000 TL ÖTV ve KDV doğrudan gider yazılabilir. Ancak KDV nin doğrudan gider yerine maliyete eklenmesi gerektiği yolunda da görüşler mevcuttur.

3.Yıl içinde duran varlık satılmış ise satıştan doğan kar veya zarar 679 veya 689 Nolu hesaba aktarılmalı kar veya zarar hesaplanması sırasında birikmiş amortismanlar da dikkate alınmalıdır.

4. Yıl içinde satılan duran varlığın yenilenmesi zaruri  ise veya yenilenmesi için işletme yönetimi karar vermiş ve harekete geçmiş ise satıştan doğan kar yenileme fonuna alınabilir.

5.2011 yılında ayrılan yenile fonu henüz kullanılmamışsa 31.12.2013 de 679  Numaralı hesaba alınmalıdır.

6. Amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı( yıl içinde zarar görmüş ise)  var ise birikmiş amortismanları da dikkate alınarak hesaplanan kar veya zarar 679,689 Numaralı hesaplara alınmalı kar var ve gerekli koşulların varlığı halinde de 4. Madde de belirtilen yenileme fonuna alınabilir.

7.Yıl içinde özel maliyet bedeli olarak V.U.K. un 272 maddesine uygun gider yapılmış ise gider yapılan iktisadi kıymet kira ile tutulmuş ise 264 nolu hesaba  kaydedilerek kira süresine göre gider yazılmalıdır. İşletmenin aktifine kayıtlı ise ilgili duran varlığın maliyet bedeline eklenmelidir.

8. Peşin ödenen giderlerden 2013 yılına isabet eden tutarlar tespit edilerek cari yıl giderlerine kaydedilmelidir.

9. Peşin tahsil edilen gelirlerden 2013 yılına isabet eden ilgili hesaptan cari yıl gelirlerine ait hesaba kaydedilmelidir.

10. Alıcılar 120 numaralı hesap mutabakatları yapılmalıdır.

11. Satıcılar 320 numaralı hesap mutabakatları yapılmalıdır.

12. Bankalarla hesap mutabakatları sağlanmalıdır.

13. Kasa  da günlük bulunması gereken miktar tespit edilerek,  tüm yılda tespit edilen miktardan fazla tespit edilen tutara faiz hesaplanmalı ve KDV li olarak ortaklara fatura kesilmelidir.

14. İş avansları ile personele verilen avanslar hesaplarındaki tutarların ne kadar süre kaldığı tespit edilmeli gerekirse iş avansları için KDV li faiz faturası düzenlenmeli personel için ise ücret olarak vergilendirilmesi ve hesapların kapatılması gerekir.

15. Kasa da Banka da bulunan yabancı paralar ile döviz cinsindeki alacak ve borçlar Maliye Bakanlığın belirlediği kurlara göre Türk Parasına çevrilecektir.

16. Alınan çekler verilen çekler alacak senetleri ve borç senetleri  istenirse reeskonta tabi tutulabilecektir.   Ancak alınan çekler ile alacak senetleri reeskonta tabi tutulmuş ise verilen çekler ile borç senetleri de reeskonta tabi tutulması mecburidir.

17. Bankadaki vadeli mevduat  için 31.12.2013 tarihi itibariyle faiz hesaplanarak gelir kaydedilmelidir.

18.Kullanılan banka kredileri için ise 31.12.2013 tarihine kadar oluşan faiz tutarı hesaplanarak gider yazılmalıdır.

19. Dava veya icra safhasındaki alacaklar için şüpheli alacaklar karşılığı ayrılabilecektir.

20. Ortaklara verilen borçlar için adat hesaplanarak şirket kredi kullanmış ise kredi faizi oranı kullanmamış ise reeskont oranı üzerinden faiz hesaplanarak KDV li fatura düzenlenmelidir.

21. Yapılan bağış ve yardımların mahiyeti araştırılmalı tamamı  K.K.Edilmeyen giderlere eklenerek mali karın hesaplanması sırasında indirilecek tutar beyanname üzerinden yapılmalıdır.

22. diğer kanunen kabul edilmeyen giderler ticari kara eklenmelidir. Özel iletişim vergisi, 1 Nolu listeye göre ödenen taşıt pulları, cezalar vs

23. Örtülü sermaye veya transfer fiyatlandırılması kapsamındaki işlemler saptanmalı ve gerekleri yerine getirilmelidir.

24.2014 yılında tutulması gereken defterler 31.12.2013 tarihine kadar notere tasdik ettirilmelidir

  • Yevmiye Defteri
  • Defteri Kebir
  • Envanter Defteri
  • Yönetim Kurulu Karar Defteri Ltd Şti için Müdürler kurulu Defteri
  • Damga Vergisi Defteri AŞ ler için ve sürekli Damga vergisi mükellefi tesisi ettiren LTD ŞTİ için
  • Genel Kurul ve Müzakere defteri ile Ortaklar Pay defteri önceki yıllarda tasdik edildiği için ve boş sayfa da var ise açılış tasdikine tabi değildir.

2014 YILINDA YAPILMASI GEREKEN BİR KISIM İŞLEMLER

 2013 yılına ait yönetim kurulu karar defteri LTD ŞTİ için müdürler kurulu defteri 31.01.2014 tarihine kadar yevmiye defteri ise 30.06.2014 tarihine kadar notere kapanış tasdiki yaptırılmalıdır.

0 Yorum

× Yorumlar: Henüz Yorum Eklenmemiş. İlk Yorum Yapan Sen Ol
Ad Soyad (*)
E-Posta
Yorumunuz (*)
güvenlik doğrulaması