Yeminli Mali Müşavirlerin Yaptığı İşler

 3568 sayılı Kanunun 2. maddesinde Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin konusu aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

“Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
- Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

-Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.
Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.”

 Bu maddede belirtilen tasdik yetkisi ise yine aynı Kanunun 12. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:
“Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk

Madde 12 - Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına
göre incelediğini tasdik ederler.

Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.
 

 

Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek ezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.
Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer kanunlardaki

sorumlulukları saklıdır.”
 

  03/01/1990 Tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in,
19/d maddesinde “ilgili mevzuat ile Maliye Bakanlığı ve Resmi Mercilerce verilecek görevleri yapmaktır.”
ibaresiyle diğer resmi kurumlarca verilecek işlerin Yeminli Mali Müşavirlerce yapılmasına imkan tanınmıştır.

özü edilen kanun ve yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları mevzuat hükümleri gereği bugüne kadar Yeminli Mali Müşavirlere aşağıdaki işlemleri tasdik etme yetkisi verilmiştir. İlgililerin bu tasdikleri yaptırmaları bazı hallerde de zorunludur. 

 MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:


01- İhracatta KDV İadesi
02- Yeniden Değerleme
03- Değer Artış Fonunun Sermayeye Ekl.
04- Vakıf Muafiyeti
05- Kurumlar Vergisi İstisnası
06- Uluslar arası Taşımacılık KDV İadesi
07- Yatırım İndirimi
08- Araçlara İlişkin KDV İadesi
09- Temel Gıda Maddelerinde KDV İadesi
10- Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV iadesi
11- Uluslar arası Kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV iadesi
12- Tam Tasdik
14-Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tespit Raporu
15- Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu
16- Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollu Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
18- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Ö.T.V. İstisnası Tasdik Raporu
 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
09/02/1990 Tarih ve 20428 Sayılı R.G.’de yayımlanan 1 Seri No. lu Tebliğ ile, Türkiye Kalkınma Bankasınca Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan yatırım harcamaları için prim iade talebinde bulunan firmalara yapılan ödeme için tasdik raporu istenmektedir.
EMEKLİ SANDIĞI  TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
T.C. Emekli Sandığı’nın 06.05.1992 tarih ve 945 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Emekli Sandığı’ na tabi olanların tedavi olabileceği özel diyaliz merkezlerinin belirlenmesinde, bu yerlerde bulundurulması gereken tıbbi cihaz, araç, gereçlerin demirbaş ve envanter kayıtlarında bulunduğuna dair tasdik raporu istenmektedir.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:

- Sermayenin Ödendiğinin Tespiti,
- Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
- Olağanüstü Yedek Akçelerin Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
- Cari Yıl Karının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
- S.P.K. Tarafından İstenen Sermaye Arttırım İşlemlerinin Tamamlandığının ve Mevcut Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu,
- Hazine Tarafından İstenen Yabancı Sermayeli Şirketlerde Yabancı Ortak Alacağının Sermayeye Kadedilmesinde bu Alacağın Varlığının ve Döviz Olarak Türkiye’ye Getirildiğinin Tespiti Raporu.
* 01/06/2000 Tarih ve 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hk. Kanun ile;
Kooperatif, Birlik ve Merkez Birliği’nin yıllık mali tablo ve raporları ve gerektiğinde tüm işlem ve varlıklarının denetimi.
*  27/06/2000 Tarih ve 24091 Sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile;
Yurt içi fuar düzenleyen firmaların ödenmiş sermayelerinin tespiti raporu.
* 13/06/2003 Tarih ve 25317 Sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile;
Kampanyalı satış, izin belgesi alınması ve yenilenmesinde bilanço tasdiki.
* 03/06/2004 Tarih ve 25481 Sayılı R.G.’ de yayımlanan İç Ticaret Genel Tebliği ile;
Nev’i değiştirmek suretiyle Limited Şirket kuruluşunda Öz Sermaye Tespit Raporu.
* 24/05/2005 Tarih ve 25795 Sayılı R.G. ‘de yayımlanan Yönetmelik ile;
KOSGEB’ in bilgisayar yazılımı ve e-ticarete yönlendirme desteğinden faydalanmak için ibrazı gereken YMM onaylı fatura sureti.

 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUŞUNCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
3568 Sayılı Yasanın 12nci maddesine istinaden yayımlanan Yönetmelik ile 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanuna İlişkin Yönetmelik gereği Radyo ve TV kuruluşlarının reklam gelirlerinin ve buna isabet eden Üst Kurul Paylarının doğruluğu yeminli mali müşavir tasdikine tabi tutulmuştur.
Bu konudaki ilk tebliğ 02/01/1995 tarih ve 22159 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
 BANKALAR KANUNU GEREĞİNCE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
* 31/05/1995- 22299 R.G. Yönetmelik ile;
Bankalardan kredi alınırken istenen Hesap Durumu Belgesi, Bilanço ve Gelir Tablosu Tasdik Raporu.
*  18/06/1999- Bankalar Kanunu 11/11 bendi gereğince, bankalarca açılacak krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için BDDK’ ca belirlenecek limitlerin üzerinde olanlar için Hesap Durumu Belgesi,Bilanço ve Gelir Tablosu’ nun denetlenmesi şartı getirilmiştir.
* 27/06/2001- 24445 R.G. Yönetmelik ile;
Bankalarda sermayenin %10’dan fazlasına sahip olan ortakların mal varlıklarının tasdiki.

 TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
97/1 ve 98/1 Sayılı Genelgelerin 16ncı maddesi ile;
Kimyevi gübre desteklenmesine yönelik üretim, satış ve stok miktarının tespiti raporu.
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
Vakıf Üniversitelerinin Mart ayında YÖK’e gönderecekleri son bir yıla ait giderlerinin tasdiki.
SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
15/11/1998 Tarih ve 23524 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan S.P.K. Tebliği Seri:1   No: 26 ile;
İç kaynaklardan yapılacak sermaye arttırımının mevzuata uygunluğuna dair rapor.
II.10 –İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
08/09/1990 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kanun ile;
İşsizlik Sigortası Fonu’ nun gelir ve giderlerinin tespiti.
 DEVLET MALZEME OFİSİ TARAFINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
13/10/1999 Tarih ve 95/58-23327 Sayılı D.M.O. Genel Müdürlüğü Yazısı ile;
Devlet Malzeme Ofisi kataloğuna girecek mamul alımlarında firma mali tablolarının ve birim maliyetlerinin tasdiki.
  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
* 05/12/2000- 24521 R.G.’ de yayımlanan
Tebliğ ile;
Ham petrol ve petrol ürünleri ile solvent, bazyağ ve madeni yağ ithal edecek Akaryakıt ve LPG Dağıtım Şirketleri ile ithalatçı şirket ve kuruluşların ithalat talepleri ve bunların kullanımına ilişkin tasdik raporu.
* 07/08/2001- 24486 R.G.’ de yayımlanan
Tebliğ ile;
Üretimlerini LPG ile yapan üreticilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin inceleme tasdik.
*   15/12/2001- 24614 R.G.’ de yayımlanan Tebliğ ile;
Dökme olarak ithal edilen solvent, bazyağ ve madeni yağlara ilişkin inceleme ve tasdik.
*  31/07/2002- 24382 R.G.’ de yayımlanan Tebliğ ile;
- Yerli üretimden temin edilen solventlere ilişkin (sanayiciler hakkında) inceleme ve tasdik.
- Tüpraş’ ın talebi üzerine solvent kullanım miktarının tespiti.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNCE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
01/04/2002 Tarih ve 24713 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik ile;
Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi ve tasdiki.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (ESKİ SSK) TARAFINDAN  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
14/07/2004 Tarih ve 25522 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik ile;
S.S.K. İlişiksiz Belgesi alınması için yapılan tasdik.

TÜBİTAK TARAFINDAN  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
*    13/07/2005 – 25874 R.G.’ de yayımlanan Yönetmelik ile;
TÜBİTAK tarafından Ar-Ge Projesi onaylanan firmalara yapılan yardıma ilişkin tasdik raporu. (AGY500)
*    01/04/2009 tarihinden itibaren proje başvurusu yapacak firmalar için  başvuru kriterleri değerlendirme ve tasdik raporu. (AGY600)
 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
- Hac Kotası tespit raporu,
- Seyahat Acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler.
TİCARET SİCİLİ MEMURLUKLARINCA  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
- Şirket ortağının sermaye avansı olarak gönderdiği tutarın tespitine ilişkin rapor.
- Birleşme nedeniyle borçların teminine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu.
SANAYİ ODALARINCA  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
Kapasite Raporu almak isteyen sanayi firmalarından Haddelenmiş Soğuk Sac Kullanım Raporu.
 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER:
*  04/08/2006 – 26249 sy.Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2006/15)
G.T.İ.P. Numaraları belirtilen eşyanın (birim kıymetleri az olanlar) ithalinde gözetim uygulaması usul ve esasları belirlenmiştir.
Gözetim Belgesi düzenleme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye kadar “YMM Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu” nun her üç ayda bir İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.
*  31/12/2008 – 27097(2.mük.) Resmi Gazetede yayımlanan Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ(2009/21) gereği;
02/02/2009 tarihinden itibaren yapılacak ithalat başvurularında yılda bir kez olmak üzere “Yeminli Mali Müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu” istenmektedir.
 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE VERİLEN İŞLER :
Başbakanlık  Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yönetilen;
- Yerel Yönetimler,
- KOBİ’ler ve
- Sivil Toplum Kuruluşları’nın
hibe sözleşmeleri ve programının kuralları gereği, hibe almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin başvurularının kabulünden sonra yaptıkları harcamalarının kabulü için Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan Denetleme Raporu’nu Birime sunmaları gerekmektedir.