KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilecek Bağış ve Yardımlar.

 

1.Beyan Edilen Kurum Kazancından belirli bir hadle sınırlı kalmak şartıyla indirilebilecek bağış ve yardımlar:

 

Kurumlar Vergisi Kanunun 10. Uncu maddesinde düzenlenen Kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyan edilen kurum kazancından belirli bir hadle sınırlandırılan indirilmesi mümkün bağış ve yardımlar aşağıda sayılmıştır.

 

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5 ine kadar olan kısmı,

 

            Bu hükme göre bağış ve yardımın beyan edilecek kurum kazancından indirilmesi için,

-bağış ve yardım tutarının yıllık toplamının kurum kazancının %5 ini geçmemesi,

-sayılan kuruluşlara yapılması,

-makbuz karşılığında yapılmış olması,

-karşılıksız yapılmış olması gerekmektedir.

 

            Ancak bu bağış ve yardımları indirmeden önce, Kanunun 10. Uncu maddesinin 1/a bendinde düzenlenen  "Ar-Ge indirimi" ile 1/b bendinde düzenlenen “sponsorluk” harcamaları indirilecek kazanç kalması durumunda ise kalan tutardan bağış ve yardımın indirilecektir.

 

            Diğer taraftan matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımlar toplamının hesabında %5 oranının uygulanacağı kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra kalan tutardır. Ticari Bilanço Karı-(İştirak kazançları istisnası +geçmiş yıl zararlar)

 

2.Beyan Edilen Kurum Kazancının tespiti sırasında tamamı indirilebilecek bağış ve yardımlar:

 

        Kurumlar Vergisi Kanunun 10. Uncu maddesinde düzenlenen Kurumlar vergisi matrahının tespiti sırasında belirli bir hadle sınırlandırılmayan indirilmesi mümkün bağış ve yardımlar aşağıda sayılmıştır

 

a. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik  araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi".

b. 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si.

c. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere,

  bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının (6525 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük; 27.02.2014) inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı,

d. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen; kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar.

e. Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı.

f. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı.

g. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10'unu aşmayan kısmı.

h. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.

 

Kurumlar Vergisi Kanunun 8. Maddesinde kurum kazancının hesaplanmasında Gelir Vergisi Kanunun  ticari kazancın tespiti sırasında belirtilen hükümlerin geçerli olduğu belirtildiğinden G.V.K. un 40. Maddesinin 10 uncu fıkrasında belirtilen fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamı Kurum Kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacağından ayrıca beyanname üzerinden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkatte alınan sayılan yardımlar kazanç yetersiz ise zarar artırıcı olarak ertesi yıllara devredebilecektir.

 

 

3.Diğer Kanunlarda Düzenlenmiş Bağış ve Yardımlar;

 

a.222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanununa göre, ilk öğretim kurumlarına makbuz karşılığında yapılan nakdi bağışlar, beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

b. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna göre bu kuruma yapılan nakdi bağışlar, beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

c. Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan her türlü bağış ve yardımlar, beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

d. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre, bu Kuruma makbuz mukabili yapılan nakdi ve ayni yardımlar, beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

e. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa göre Kuruma ve bağlı Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar, kurum kazancının hesaplanması sırasında gider olarak dikkate alınacak, beyanname üzerinden indirim  konusu yapılmayacaktır.

f. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Güçlendirme Vakfı Kanununa göre vakfa yapılacak bağış ve yardımlar kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.

g. Gülhane Askeri Tıp Akademisine makbuz karşılığında yapılan nakdi bağışlar, beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

h.  Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Emekli Sandığı Kanununa göre, bu Kuruma, sandık dinlenme ve bakım evlerine yapılacak nakdi ve ayni bağışlar, beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

ı. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu hükümlerine göre kurulan ormanlarda ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilir.

i. Yüksek Öğrenim Kanununa göre Üniversitelere, İleri teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü yalnızca devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımlar, beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

k. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanununa göre oluşturulan Milli Yardım Komitesi ilew mahalli yardım komitelerine  makbuz mukabili yapılan bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

 

Bağış ve yardımlar sadece ilgili dönem kazancı olması durumunda ve bu kazanç tutarının yeterli olduğu ölçüde indirilebilir. Dolayısıyla geçmiş dönem zararlarının mahsubundan sonra dönem karı çıkıyorsa ancak bu tutara bağış ve yardım indirimi uygulanacaktır. Bağış ve yardım ayni olarak yapılmış ise maliyet bedeli veya kayıtlı değer dikkate alınacaktır. Ayrıca bağış ve yardımlar yıl içinde genel giderler hesabının altında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerde takip edilecek yıl sonunda mali karın tespitinde dikkate alınacaktır.

Diğer Duyuru Başlıkları